تبلیغات


چند روزه میام روی بالکن میخوابم ظهرا

صداها اینجا به شدت بلنده

صدای پیرزن همسایه که با نوه اش بازی میکنه

صدای ماشین ها با صدای ضبط بلند

صدای در خونه ها

صدای موتور ها

با هر صدایی که از کوچه میاد از خواب میپرم

البته اگه این صدها بزارن بخوابم

ولی بازم هر روز میام 

اگه این خود آزاری نیست پس چیه؟منبع این نوشته : منبع