تبلیغات


دیشب برای چند دقیقه برق رفت

اومدم خم بشم گوشیمو بردارم چراغ قوه شو روشن کنم

پیشونیم محکم خورد به دیوار

سریع باد کرد

رفتیم یخچال رو گشتیم یخ نداشتیم

مامان یه بادمجون یخ زده در اورد گفت اینو بزار :|

خیلی ام خوشحال بود که این بادمجونه یه جا به درد خورده

ولی هرچی بود از کبود شدنش جلوگیری کرد

فقط ورم کرده و درد میکنه ...منبع این نوشته : منبع