تبلیغات


خودم نوشت

خیال بافی جزوی از وجود من است

من خیالت را بافته ام بین این انگشتان دست

بین این پنجره ها

بین آسمان و ماه اش

بین کوچه ها

بین صدای پای عابر ها

اصلا خیالت همه جا هست

هر شب با من میخوابد 

و صبح بیدار میشود

خیالت با من سوار تاکسی میشود

با من به مسافرت می آید

به جاهایی که هیچوقت نرفته ام

خیالت هم زیر همین آسمان است

زیر همین شب

این ساعات برای او هم جلو میرود

خیالت با من خیال میکند که توام دوست داری خیال کنی که این ها خیالات نیست

خیال است دیگر ، خیلی دوستت دارد

و خیال میکند تو هم دوستش داری....


# به_ وقت_ماه

# به_قلم_خودممنبع این نوشته : منبع